NOTA PRAWNA

Niniejsze warunki należy przeczytać przed uzyskaniem dostępu do tej witryny internetowej. Uzyskując dostęp do stron WWW (WWW) GS-Hydro, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie następujących warunków: Cała zawartość tych stron WWW, w tym między innymi teksty, obrazy i inne materiały audiowizualne lub prezentacje są prawa autorskie GS-Hydro. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, dystrybucja lub przechowywanie jakichkolwiek treści jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody GS-Hydro, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zgodne z poniższymi warunkami.

GS-Hydro wyraża zgodę na przechowywanie i / lub drukowanie kopii wyciągów z tych stron wyłącznie do użytku osobistego. Treść stron WWW GS-Hydro jest udostępniana i może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Treści w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w sposób, który szkodzi reputacji GS-Hydro lub w jakikolwiek inny sposób. Informacje zawarte na tej stronie WWW nie mogą być modyfikowane bez pisemnej zgody GS-Hydro.

Treść stron WWW GS-Hydro jest dostarczana „tak jak jest” i „tak, jak jest dostępna”. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do poprawności, dokładności, rzetelności lub braku jakiejkolwiek innej treści na tych stronach. GS-Hydro nie gwarantuje, że jej strony lub serwer, który udostępnia te strony, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Każda dokumentacja GS-Hydro może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. GS-Hydro może wprowadzać zmiany i uzupełnienia wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie. GS-Hydro zastrzega sobie prawo do zmiany stron lub wycofania do nich dostępu w dowolnym momencie.

GS-Hydro w żadnym wypadku nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie, wtórne, specjalne lub karne, straty lub wydatki lub utratę zysków związanych z dostępem do Strony WWW GS-Hydro lub jakakolwiek witryna, do której prowadzą linki, lub niemożność korzystania z treści tych stron lub wykorzystanie lub próba wykorzystania informacji na nich zawartych lub związanych z jakąkolwiek awarią działania, błędem, pominięciem, przerwą, wadą, opóźnieniem w działaniu transmisji, wirusów komputerowych, awarii linii lub systemu, nawet jeśli GS-Hydro lub jej przedstawiciele zostaną powiadomieni o takich uszkodzeniach, stratach lub wydatkach.

GS-Hydro nie ponosi odpowiedzialności za materiały, do których strony WWW GS-Hydro zawierają odnośniki. Łącząc się z taką witryną strony trzeciej, użytkownik powinien zapoznać się z warunkami tej witryny i zaakceptować je przed skorzystaniem z takiej witryny. Odsyłacz do witryny innej niż GS-Hydro nie oznacza, że GS-Hydro popiera tę witrynę i / lub produkty lub usługi, o których mowa w takiej witrynie strony trzeciej.

Logo GS-Hydro, a także nazwy marek, nazwy produktów i znaki towarowe GS-Hydro są własnością INTERPUMP PIPING GS.